Home

ECHIPA MULTICULTURAL BUSINESS INSTITUTE VĂ UREAZĂ BUN VENIT LA NOI!

THE MULTICULTURAL BUSINESS INSTITUTE TEAM WELCOMES YOU!

 Vă mulțumim pentru vizită! Vă invităm cu drag să vă implicați și ne simțim onorați a ne asocia eforturile și resursele în anul 2024, pentru a contribui împreună (după specificul, interesele și posibilitățile Dvs. și ale echipei noastre), la progresul omului, științei și societății umane, susținând oricare dintre zecile de programe individuale de cercetare-dezvoltare-inovare (științifice, comunitare, culturale) ale unor tineri de elită din societatea românească, sau oricare dintre cele 5 platforme comunitare mai vaste, din rețeaua noastră, toate destinate producerii unei schimbări pozitive în lume:

Thank you for your visit! We sincerely invite you to become involved and we feel honored to join our forces and resources in 2024 to contribute together (according to your and your team’s specific, interests and possibilities) to the progress of human, science and human society, by supporting any of the dozens of individual research-development-innovation (scientific, community, cultural) programs of elite young people in Romanian society, or any of the 5 larger community platforms in our network all designed to produce positive change in the world :

https://mcb-institute.org/academics/

https://elite.mcb-institute.org/

http://valori.mcb-institute.org/

http://delphy-institute.org

http://aryana.mcb-institute.org/

Multicultural Business Institute s-a născut ca o instituție socială privată de interes comunitar tocmai pentru a răspunde nevoilor lăsate neacoperite de vechile structuri ale lumii noastre și ale societății românești, privind înțelegerea, transferul, asimilarea și utilizarea valorilor superioare ale omenirii, în scopul creării de soluții progresiste pentru binele individual și colectiv, adaptate nevoilor individului și comunităților din țara noastră, într-un context de mari transformări planetare, globale, multilaterale. https://mcb-institute.org/mission/

Multicultural Business Institute was born as a private social institution of community interest aiming to address the needs left uncovered by the old structures of our world and of the Romanian society regarding the understanding, transfer, assimilation and use of the superior values ​​of mankind, in order to create progressive solutions for the individual and collective welfare, adapted to the needs of the individual and communities of our country, in a context of great global, planetary, multilateral transformations. https://mcb-institute.org/mission/

În 9 ani de activitate, Multicultural Business Institute și-a dovedit credibilitatea și succesul solidarizând în jurul său și al programelor realizate, o rețea formată din sute de personalități și organizații de elită, din diverse domenii cheie ale societății – de la Academia Română, la mediul universitar, mediul diplomatic național și internațional, comunitățile de business române și străine de aici, instituții culturale străine și române, reprezentanți de seamă ai mediului ONG etc.

In 8 years of activity,  Multicultural Business Institute has proved its credibility and success by solidarizing around it and its programs a network of dozens and dozens of personalities and elite organizations from various key areas of society – from Romanian Academy, to university environment, national and international diplomatic environment, Romanian and foreign business communities from here, foreign and Romanian cultural institutions, representatives of the NGO environment, etc.

https://mcb-institute.org/portfolio/; https://mcb-institute.org/academia/ ; https://mcb-institute.org/business/ ; https://mcb-institute.org/cultural-2/

Împreună cu susținătorii, finanțatorii și sponsorii din mediile academic, diplomatic și de afaceri, comunitar, adminsitrativ-local, profesional, social, cultural (etc) personalul nostru a reușit până acum câteva înfăptuiri remarcabile, precum (https://mcb-institute.org/portfolio/) :

Together with supporters, financiers and sponsors from academic, diplomatic and business, community, administrative, local, professional, social, cultural (etc.) environments, our staff has so far gained (some) remarkable achievements, such as https: //new.mcb- institute.org/portfolio/):

1) Realizarea a peste 250 proiecte și programe (științifice, educaționale, culturale, comunitare, utilitare), ale căror rezultatele au fost publicate în peste 180 de volume tipărite și distribuite către mediile sau structurile societății cărora le erau destinate acele soluții. O parte dintre acestea vă invităm să le urmăriți pe site-urile noastre: https://mcb-institute.org/books/http://www.valori.mcb-institute.org/ ; https://elite.mcb-institute.org/carti 

Over 250 projects and programs (scientific, educational, cultural, community), which results have been published in more than 180  printed volumes and distributed to the public, to whom these solutions were designed for. We invite you to see a part of them on our sites: https://mcb-institute.org/books/; http://www.valori.mcb-institute.org/; https://mcb-institute.org/carti

2) Crearea și operarea Platformei „Valori Românești” – cu misiunea de a descoperi tineri de valoare, români (și străini care doresc să se stabilească în societatea româneacă), de a-i susține în obținerea și acreditarea expertizei proprii la un nivel cât mai înalt posibil, iar apoi să găsească cea mai potrivită poziție profesională și condiție socială aici in România, în mediile profesionale private și publice. În acest fel am reușit în ultimii 7 ani ca peste 230 de tineri absolvenți universitari cu înaltă valoare să rămână și contribuie la progresul și prosperitatea societății românești, să nu mai fie nevoiți a pleca în alte medii socio-economice străine. https://www.valori.mcb-institute.org/palmares-sezoanele-i-xii/

We founded and administrated the “Romanian Values” Platform – with the mission of discovering young Romanians (and foreigners too, wishing to establish themselves in Romanian society), to support them in obtaining and authorizing their own expertise at the highest possible level, and then to find the most suitable professional position and social condition here in Romania, in private and public professional environments. In this way, over the last 6 years, we have succeeded to help over 230 young university graduates with high value to stay and contribute to the progress and prosperity of Romanian society, not to have to go to other foreign socio-economic fields. https://www.valori.mcb-institute.org/palmares-sezoanele-i-xii/

3) Dezvoltrea „Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor” –  Școala Națională de Renaștere a Valorii și Virtuții în Societatea Românească . O școală și o reuniune/ comuniune de elită, bazată pe dorința, conștiința și motivația personală a omului frumos de a contribui prin resursele deținute (cunoștințe, competențe, experiență, inovație, modele, bunuri, resurse financiare, implicare personală etc.) la îndreptarea/ iluminarea societății românești, la scoaterea ei din prăpastie și la modelarea întru virtute și valoare a poporului român, în special a tinerei generații.  Este o școală a luminii cuvântului de învățătură (expertizei), a puterii modelatoare a faptelor (realizărilor proprii) și  influenței transformatoare a măiestriei personale (a modelului propriu de a fi, a trăi, a crea, deopotrivă eficient, valoric și demn). Academia are în prezent peste 260 de membri (și numărul lor crește zi de zi) dintr-o multitudine de domenii și realități sociale: diplomați (consuli, ambasadori, reprezentați ai României în foruri internaționale etc), politicieni și înalți funcționari publici, profesori (univesitari și preuniversitari), oameni de știință, oameni de cultură, oameni de afaceri, generali și colonei de armată, antreprenori sociali, preoți, medici, psihologi, artiști, directori de instituții publice, manageri de companii private etc  și o multitudine de proiecte realizate în parteneriat cu organizații de prestigiu din țară și străinătate.  https://elite.mcb-institute.org/.

We continue to develop “The Elites, Models and Values Academy”National School for the Renaissance of Value and Virtue in Romanian Society. An elite school and a reunion/ communion, based on the desire, the personal consciousness and motivation of the noble man (as Eminescu called the man emancipated by himself) to contribute through his possessed resources (knowledge, skills, experience, innovation, models, goods, financial resources, personal involvement, etc.) in directing/ enlightening the Romanian society, removing it from the abyss and shaping the Romanian people in virtue and value, especially the younger generation. It is a school for the light of the teaching by precept, of the modeling power of the facts (own achievements) and the transformative influence of personal mastery (of personal model of being, living, creating – equally productive, valuable and respectable). The Academy currently has over 260 members (and their number is increasing day by day) from a multitude of fields and social realities: diplomats (consuls, ambassadors, representatives of Romania in international forums, etc.), politicians and senior civil servants, teachers and professors, scientists, people from cultural field, businessmen, generals and army colonels, social entrepreneurs, priests, doctors, psychologists, artists, directors of public institutions, managers of private companies, etc. and a multitude of projects in partnership with prestigious organizations in the country and abroad. https://elite.mcb-institute.org/

4) Pregătirea Centrului Aryana, centru de consultanță și servicii privind calitatea vieții, destinate 1.femeilor (empowerment și leadership), 2.tinerilor (între 14-25 de ani aflați la început de drum în viață, carieră, familie etc) și 3.persoanelor cu conștiință superioară (care doresc să facă bine pentru alții – oameni, societate, natură – prin acțiuni de antreprenoriat social, sub forma realizării de proiecte sau înființării de organizații de tip comunitar, ONG). Centrul răspunde unor nevoi acute ale acestor 3 categorii sociale de beneficiari pentru care este proiectat, drept urmare deschiderea lui se va realiza cu maxim de urgență imediat ce sunt îndeplinite condițiile minime de resurse necesare funcționării lui, în perioada următoare. http://aryana.mcb-institute.org/

We are preparing Aryana” – Center of consulting and services for a better life quality,  addressed to 1. women (empowerment and leadership) , 2. youth (aged between 14-25 years, at the begining of their adult life, career, family etc.) and 3. persons with superior conscience (who want to do good for others – people, society, nature – through social entrepreneurship actions, in the form of communitary projects or NGO-type organizations). The Center responds to acute needs of these three social categories of beneficiaries for which it is designed, so its opening will be done with maximum urgency as soon as the minimum conditions for resources necessary for its operation are met in the next period. http://aryana.mcb-institute.org/

5) Pregătirea lansării centrului „Grow Up for Life – Centru de dezvoltare prin învăţarea experienţială” – cu misiunea de a susține dezvoltarea personală şi socială a adolescenţilor, prin învăţare experienţială, de a deveni un cadrul educaţional în care tinerii găsesc inspiraţie, îndrumare şi sprijin în adulţi, facilitatori de educaţie, personalităţi şi lideri cu rezultate în domeniile proprii, pentru a-şi dezvolta competenţele şi a deveni la rândul lor modele demne de a fi urmate. Centrul este produsul unui program academic doctoral, în derulare, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea „Babeș-Bolyai”), realizat de colega noastră Oana Hopârtean-Negoiță, avându-l coordonator pe dl Prof.Univ.Dr. Vasile Chiș. https://www.facebook.com/growup4life/;   www.growup4life.ro ; 

We are preparing to launch  “Grow Up for Life – Center of Development through experiential learning” – with the mission to support the personal and social development of adolescents through experiential learning, to become an educational framework in which young people find inspiration, guidance and support in adults, educational facilitators, personalities and leaders with their own fields, in order to develop their skills and become, in turn, models worthy of being followed. The Center is the product of a doctoral program in progress at the Faculty of Psychology and Education Sciences (“Babeş-Bolyai” University), conducted by our colleague Oana Hopârtean-Negoiţă, coordinated by Prof.Univ.Dr. Vasile Chiş. www.growup4life.ro

Și întrucât cotația de piață unei organizații moderne este dată în primul rând de valoarea oamenilor ei, iată câteva aspecte prin care se remarcă personalul echipei noastre:

 • 32 cadre cu titlul de doctor în științe, 9 doctoranzi și 13 masteranzi
 • 22 de profesori, dintre care 19 cadre universitare
 • între 3 și 35 de ani experiență în cercetare științifică în domeniile aferente dezvoltării umane și al progresului comunitar
 • între 5 și 40 de ani experiență aplicativă (profesională)
 • între 4 și 32 de ani experiență academică universitară
 • majoritatea membrilor echipei au minim două calificări profesionale și toți cumulează două tipuri de activități: practica profesională + activitatea academică (cercetarea științifică și/sau educația universitară)
 • împreună membrii echipei au peste 400 de volume (cărți de știință, cursuri universitare, ghiduri și manuale practice, opere literare în proză și versuri etc.) conținând aspecte profesionale, științifice, culturale sau aplicativ-utilitare, în mai bine de 30 de domenii diferite.
 • jumătate din membrii echipei sunt tineri de elită, sub 35 de ani, care au avantajul de a fi ancorați foarte bine în realitatea vieții tinerilor din prezent, putând înțelege și comunica ușor mesajele adaptate nevoilor acestora, dar totodată prin remarcabila lor evoluție personală și profesională au ajuns la un nivel de înțelepciune, maturitate și profunzime, specific dimensiunilor superioare ale creatorilor de valori.

As the rank of a modern organization is given primarily by the value of its people, here are some features of our team:

 • 32 members are PhD in Science, 9 PhD students and 13 Master students
 • 22 teachers, of whom 19 are university professors
 • 3 to 35 years of experience in scientific research in areas related to human development and community progress
 • between 5 and 40 years of applied (professional) experience
 • 4 to 32 years academic university experience
 • most of the team members have at least two professional qualifications and they all cumullate two types of activities: professional practice + academic activity (scientific research and / or university education)
 • together the team members have over 400 volumes (science books, university courses, guides and practical manuals, literary works in prose and lyrics, etc.) containing professional, scientific, cultural or applicative-utilitarian aspects in more than 30 different domains.
 • half of the team members are elite youngsters under the age of 35, who have the advantage of being very anchored in the reality of young people’s lives today, being able to easily understand and communicate the messages tailored to their needs, but also by their remarkable personal and professional development have reached a level of wisdom, maturity and depth, specific to the superior dimensions of value creators.

Vă așteptăm cu optimism și entuzism să vă alăturați sutelor de suporteri, donatori, finanțatori, colaboratorii sau voluntari, care ne-au fost alături până acum, pentru ca împreună să putem continua programele în curs, destinate servirii binelui omului, societății și naturii pe planeta noastră.

We strongly and enthusiastically invite you to join the hundreds of supporters, donors, financiers, collaborators or volunteers that have been with us so far  so that together we can continue the ongoing programs designed to serve the good of human, society and nature of our planet.

Vă mulțumim pentru că ne ajutați să ajutăm !

Thank you for helping us to help forward!